Taşeron Şirketler Hakkında

Taşeron Şirketler Hakkında

Mesleğimizin icrasını taşeron firmalar, aracı kurumlar, simsarlar ve özel istihdam bürolarının yapmış olduğu faaliyetler neticesinde yerine getirmenin...Tüm turizm camiası ve rehber kamuoyuna;

Mesleğimizin icrasını taşeron firmalar, aracı kurumlar, simsarlar ve özel istihdam bürolarının yapmış olduğu faaliyetler neticesinde yerine getirmenin; hukuken ve meslek etik ilkeleri açısından kabul edilemez olduğunu bildirmekle beraber bu kabil oluşumlarda çalışmanın rehberlerimiz açısından cezai işlem gerektirdiğini duyurmak isteriz. 

Aracı ile yapılmış olan sözleşmeler yok hükmünde sayılacağı gibi, sonuç olarak da hem rehbere, hem acenteye müeyyide uygulanabilecektir.
Ayrıca bu kabil fiiller disiplin kovuşturması gerektirmektedir. Konu tüm meslektaşlarımızı bağladığından dolayı, ulusal ölçekte de birliğimiz tarafından değerlendirilip yayınlanan genelge aşağıda bilginize sunulmuştur.

 

İlgili yazı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Birliğimizin 2016/03/410 sayı ve 18.03.2016 tarihli yazısı:
Son zamanlarda odalara ve birliğimize ulaşan bilgilerde rehberlerin aracı kurum, simsar, özel istihdam büroları veya ajanslar ile sözleşme yaptıkları belirtilmektedir.

Bilindiği üzere , Turist Rehberi 6326 Sayılı Kanun’un tanımlar başlıklı 2. Maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde; “ Bu kanun hükümleri uyarınca mesleğe kabul edilerek turist rehberliği hizmetini sunma ve yetkisine sahip olan GERÇEK KİŞİ” olarak tanımlanmaktadır.
Yine Kanun’un 7. Maddesinde “ Turist rehberliği hizmetleri sadece turist rehberleri tarafından sunulur” denilerek, bu hizmetin ticari bir mal gibi şirket tarafından satın alınıp, başka bir şirketin faydalanmasının yolu kapanmıştır.

 

Kanunun bu amir hükmü uyarınca rehberlik hizmeti ancak ve ancak mesleğe kabul edilmiş turist rehberi ruhsatnamesine ve çalışma kartına sahip gerçek kişiler tarafından sunulabilir. Bu şirket bir seyahat acentasına rehberlik hizmeti satamaz.
Bu nedenle; tura çıkan rehberin fiilen turunu icra ettiği acentanın ya bordrolu çalışanı olması ya da fiilen turunu icra ettiği acenta ile imza etmiş olduğu rehberlik sözleşmesi ile serbest meslek statüsünde bu acentaya hizmetini satıyor olması şarttır.

 

Ayrıca Meslek Yönetmeliğinin sözleşme yapma zorunluluğu başlıklı 38 inci maddesinin 1 inci fıkrasında “Turist rehberlerinin tur için belirlenen ücreti ihtiva eden yazılı turist rehberliği sözleşmesi yapmaları zorunludur. Sözleşme seyahat acentası ile turist rehberi arasında veya doğrudan turist rehberi ile turist/turistler arasında hizmet vermeye başlamadan önce yapılır” denilmektedir.

Ancak yukarıda da belirtildiği gibi aracı kurum, simsar, özel istihdam büroları veya ajansların yasal mevzuatı delerek uyulması zorunlu taban ücretin altında hizmet almanın arayışı içinde “Rehber Kiralama Sözleşmesi” yaparak açıkça kanuna aykırı bir yöntem uygulanmakta oldukları bazı meslektaşlarımızın da bu kanunsuzluğa alet oldukları ve Meslek Etik ilkelerine aykırı hareket ettikleri anlaşılmaktadır.

 

Meslek Kanunu ve kanun kapsamında hazırlanan meslek yönetmeliği gereğince; suç sayılan bu uygulamanın içinde olan rehberlerin Meslek Etik İlkelerine aykırı olarak aynı yıl içinde bu suçu iki kez işlendiğinin tespit edilmesi halinde mevzuat gereğince disiplin kuruluna sevk edilerek bir aydan bir yıla kadar meslekten geçici men cezası ile cezalandırılacakları hususunun üyelerinize duyurulması gereğini rica ederim.

TUREB Yönetim Kurulu