TUREB Çalışma Kartı Duyurusu

TUREB Çalışma Kartı DuyurusuÇalışma kartlarıyla ilgili TUREB’den tüm Odalara iletilen ve üyelerimize duyurulması istenen bilgilendirme yazısı aşağıda yer almaktadır.

ÇALIŞMA KARTI BAŞVURULARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Bildiğiniz üzere her yıl Kasım ayı itibariyle yasa gereği bir sonraki yılın “Çalışma Kartı” başvuruları yapılmaktadır. Konu ile ilgili Birliğimize gelen soruların çoğunda aşağıda belirteceğimiz hususlar dile getirilmekte olup rehber kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla bu yazı kaleme alınmıştır.

 

Soru   :Çalışma Kartı başvurusu yasal bir zorunluluk mudur?

Cevap:Evet.Turist Rehberliği Meslek Yasası’nın ilgili maddesinde şöyle ifade edilmektedir. (Meslek Yasası Madde 4-(3) “…Meslek sadece eylemli turist rehberleri tarafından icra edilebilir. Eylemli turist rehberi olabilmek için bir yıl süreyle geçerli olan çalışma kartının alınması zorunludur. Odaya üyelik koşullarını kaybetmiş veya odaya karşı yükümlülüklerini yerine getirmemiş olanlara çalışma kartı verilmez. Çalışma kartı almayan veya eylemsiz turist rehberi olarak kalmak üzere yazılı beyanda bulunan turist rehberleri eylemsiz turist rehberi olarak sicile işlenir. Eylemsiz turist rehberleri, meslek kuruluşları organlarının seçimlerinde oy kullanamaz ve bu organlarda görev alamazlar…”)

Meslek Yasası’na dayanılarak çıkarılan Meslek Yönetmeliği’nde de “Madde 2-(1)-

e) bendinde “Çalışma kartı: Birlik tarafından basılan ve eylemli turist rehberlerine, kayıtlı oldukları oda tarafından bir yıl süreyle geçerli olmak üzere mesleği fiilen icra edebileceklerine ilişkin verilen izin belgelerini,

f)Eylemli turist rehberi: Çalışma kartı sahibi olup fiilen turist rehberliği hizmeti sunma hak ve yetkisine sahip turist rehberlerini,” denilmektedir.

Yasa ve yönetmeliğe bakıldığında fiilen rehberlik hizmeti sunacak bütün rehberlerin başvuru yapmasının zorunlu olduğu açıktır.

           

Soru  :Kasım ayı içinde başvuru şart mıdır? Evet ise neden?

            Cevap : Evet. Özellikle içinde bulunulan yıl eylemli olup bir sonraki yıl da eylemli olmak isteyen rehberler için bu zorunluluktur. İlk başvuru veya eylemsizlikten eylemliliğe geçişlerde Kasım ayında başvuru şartı aranmaz. Yasal olarak basım, aktivasyon ve dağıtım süreçlerinin zamanında tamamlanabilmesi içinsüresi içinde başvuru gereklidir ve bu konuda Yönetmelik “Madde 27- (1)Çalışma kartı, Bakanlık tarafından ruhsatname verilmiş turist rehberlerinemüracaatları halinde Birlik tarafından basılan ve kayıtlı oldukları oda tarafından bir yıl süreyle geçerli olmak üzere verilen izin belgesidir. Çalışma kartı alan turist rehberleri eylemli turist rehberidir ve mesleği fiilen icra edebilir.” ve (3) Çalışma kartı, Birlik yönetim kurulu tarafından, kimlik bilgilerini içerecek, üzerinde fotoğraf ve kayıt numarası bulunacak şekilde hazırlanır, onaylanır ve Aralık ayı sonuna kadar odalara teslim edilir. Odalar, bir yıl süre ile geçerli olacak çalışma kartlarını, takip eden yılın Ocak ayı içerisinde eylemli turist rehberlerine teslim eder. Çalışma kartı almak isteyen turist rehberleri Kasım ayı içinde odalara müracaat etmek zorundadırlar. Ancak ilk başvurularda veya eylemsiz turist rehberliğinden eylemli turist rehberliğine geçiş başvurularında çalışma kartı bu fıkradaki süreler aranmaksızın düzenlenir. Bu hallerde çalışma kartı, ait olduğu yılı takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar geçerlidir.” denilmektedir.

          

  Soru  : Ben Ruhsatname sahibiyim. Bakanlığa bağlı değil miyim ki aynı belge ile çalışamıyorum?

            Cevap : Meslek Kanununun ilgili bölümlerine bakıldığında Bakanlık, mesleğe kabul koşullarını yerine getiren gerçek kişilere Ruhsatname düzenleme konusunda yetkili tek ve en üst merci olup sadece Ruhsatname ile çalışma hakkını sağlayan bir konumda değildir.

Çalışma kartı olmadan fiilen rehberlik yapmak mümkün değildir.

Meslek Kanunu Madde 2 –(1)

c) Çalışma Kartı: Eylemli turist rehberlerine, kayıtlı oldukları oda tarafından bir yıl süreyle geçerli olmak üzere mesleği fiilen icra edebileceklerine ilişkin olarak verilen izin belgesini,

ç) Eylemli Turist Rehberi: Çalışma kartı sahibi olup fiilen turist rehberliği hizmeti sunma hak ve yetkisine sahip turist rehberini,

d) Eylemsiz Turist Rehberi: Ruhsatname sahibi olup çalışma kartı olmayan turist rehberini,

Meslek Yönetmeliği Madde 27 –

(1) Çalışma kartı, Bakanlık tarafından ruhsatname verilmiş turist rehberlerinemüracaatları halinde Birlik tarafından basılan ve kayıtlı oldukları oda tarafından bir yıl süreyle geçerli olmak üzere verilen izin belgesidir. Çalışma kartı alan turist rehberleri eylemli turist rehberidir ve mesleği fiilen icra edebilir.

          

  Soru  : Kasım ayı içinde başvuru yapmasam, örneğin Şubat ayında turum olursa başvuru yapsam Çalışma Kartı ne zaman elime geçer?

            Cevap :Kasım ayında yapılan başvurular neticesinde hazırlanan 2017 Çalışma Kartları Ocak ayı sonuna kadar dağıtılmak üzere odalara gönderilecektir.

Daha sonraki dönemler için (Şubat 2017’den itibaren) basım hazırlıkları ayda bir olacak şekilde planlandığından başvuru tarihinden itibaren en az bir aylık sürenin geçeceği hesap edilmelidir.

           

 Soru : Eylemsiz iken tur almak isteyip odama eylemli olmak için başvuru yapsam, Çalışma Kartı gelmeden odalardan alınabilecek bir belge ile rehberlik hizmeti sunulabilir mi?

            Cevap : Hayır. Eylemli turist rehberliği başvuru ile değil Çalışma Kartına sahip olmakla başlar. Geçmiş yıllarda, Çalışma Kartı başvurusu yapılıp henüz karta sahip olunmadan odalardan alınan belgeler ile rehberlik hizmeti sunulmasında, özellikle müze ve ören yerlerinde ciddi sorunlar yaşanmıştır. DÖSİMM, bu belgeleri geçerli kabul etmemiştir. Ayrıca, Bakanlık gözetimindeki “Veri Tabanı” uygulamasında Çalışma Kartlarının odalara gönderildiği tarih eylemlilik başlangıcı olarak görülmektedir. Aşağıda verilen yasanın ilgili tanımlamasından da anlaşılacağı üzere Eylemli Turist Rehberliği, çalışma kartına sahip olmakla başlamaktadır.

Meslek Kanunu 2 -(1)

ç) Eylemli Turist Rehberi: Çalışma kartı sahibi olup fiilen turist rehberliği hizmeti sunma hak ve yetkisine sahip turist rehberini,

            

Soru   :Çalışma Kartlarından her yıl TUREB olarak belli bir ücret almaktasınız. Bunun yasal dayanağı var mıdır?

Cevap : Elbette.Çalışma Kartlarından alınan ücret Birliğin verdiği hizmet ve düzenlemiş olduğu belge için alınmaktadır. Yasanın zorunlu kıldığı ve bir yıl süre ile geçerli olan bu kartın düzenlenmesi sadece Birlik tarafından yapılmaktadır ve dayanağı aşağıda verilmiştir.

Meslek Yasası Madde 11-(1) Meslek kuruluşlarının gelirleri şunlardır:

a) Düzenledikleri belgeler için alınan ücretler.

d) Yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler.

 

Soru   : Geçen yıl 125-TL olan bu ücret bu yıl neden 135-TL oldu? Aynı kalamaz mıydı veya düşürülemez miydi?

Cevap: Meslek kuruluşlarının gelir-giderleri Genel Kurullarında görüşülür. Birliğin mali tabloları da her yıl mali açıdan kesinleşmiş tablolar olarak kurumun resmi web sayfasından yayınlanmaktadır. Birliğin görevlerini yerine getirebilmesi ve varlığını sürdürebilmesi için yetkisi içinde ürettiği hizmet ve işlemlerden gelir elde etmesi gerekmektedir. Geçen yıla göre personel ücret ve özlük hakları ile diğer giderlerin resmi enflasyon rakamlarının çok üzerinde artmasına rağmen kartlardan alınacak hizmet ve belge ücreti devletin belirlediği yeniden değerleme oranı kadar artış ile hesaplanarak ilan edilmiştir.

            

Soru   : Çalışma Kartlarından alınan ücretlerden odalar adına tahsil edilen kısım diye duyduğumuz bir miktar var. Bu nedir? Odalara zaten aidat ödeniyor, bu niye odalar adına tahsil ediliyor?

            Cevap : Aslında Birlik kendi bütçe yapılanması içinde belirlediği ücreti yasal sınırlar içinde tahsil ediyor. Geçmişte veya günümüzde çalışma kartlarından tahsil ettiği/edeceği ücreti doğrudan kendisi adına bütçesine dahil edebilecekken odaların da yeni yapılanma içerisinde bulunmaları, yasadan gelen yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlandıklarını görerek Birlik tarafından alınan bu ücretlerin Birlik Yönetimince belirlenen oranda odaların cari hesaplarına işlenmesi ile bir kolaylık sağlanmaktadır. Yani ilan edilen ücretlerin hangi oranda odaların yüklerini hafifletmek üzere değerlendirileceği kağıt üzerinde yapılan bir işlem olup bundan feragat edilmesi, bunun tahsil edilmemesi veya eksik tahsil edilmesi söz konusu değildir.

            

Soru   : Odaların ayrıca talep ettikleri ücret oluyor. Bu neden odaya göre farklılık gösteriyor?

            Cevap   : Odalar da kendi ihtiyaçları için bütçelerine göre Yönetim Kurullarınca belirledikleri oranlarda ücret tahsil edebilirler. Eskiden bu ücretler konusunda,üyesi çok olan odalar ile en az olan oda arasında çok büyük farklılıklar vardı. Birlik olarak buna bir sınırlama getirerek geçen yıl belirlenen 0-50 TL aralığının bu yıl da aynı kaldığını duyurduk. Bu aralıkta, oda yönetim kurullarınca belirlenecek ücretler odaların inisiyatiflerinde tahsil edilebilecektir. 

           

 Soru   : Diğer meslek kuruluşlarında böyle bir uygulama var mıdır?

            Cevap : Her meslek kuruluşu kendi özel yasasına tabidir. Bizim meslek yasamıza göre Çalışma Kartı mesleğin icrasında zorunlu bir unsur olup bir yıl geçerli olmak üzere düzenlenmektedir. Fikir vermesi adına diğer birkaç meslek kuruluşu hakkındaki bilgiler aşağıdaki gibidir.

 

2016

Yıllık Aidat

Kimlik Kartı Ücreti

Kayıt Ücreti

Çalışma Kartı

AVUKATLAR

490,00 ₺

65,00 ₺

?

Yok

TABİPLER

265,00 ₺

40,00 ₺

50,00 ₺

Yok

REHBERLER

280,00 ₺

Yok

Yok

125,00 ₺

Diğer iki meslek kuruluşundaki kimlik kartları görev yapmalarını sağlayan kartlar olmayıp kişinin unvanını, bağlı olduğu kurumu bildirir kartlardır. Yani bu kartlar olmadan da mesleklerini icra edebilirler. Oysa, bizim yasamıza göre mesleği fiilen icra edebilmenin en önemli unsurlarından biri Çalışma Kartıdır.

            

Soru    : Bu yıl bir de biyometrik fotoğraf çıktı. Bunun sebebi nedir?

            Cevap : Her yıl Çalışma Kartlarının baskısı ve görsel kalitesinden şikayetler geliyordu. 2013 yılında teslim alınan baskı makinaları ile bu yıla kadar daha öncelerden odalara verilmiş fotoğrafların gönderilen taramaları baskıda kullanılıyor, gerek fotoğraf gerekse makinalardan kaynaklanan sebeplerle görsellerde istenilen başarı elde edilemiyordu.

O dönemki makinaların ömürlerini tamamlamış olmaları nedeniyle daha modern ve üst standartlarda yeni bir sisteme geçiş yapılmaktadır. Yeni sistemde, istenilen baskı ve fotoğraf kalitesinin yakalanabilmesi için gereken format odalar üzerinden ilan edilmiştir.

           

Soru   : Sosyal medyada Çalışma Kartı için alınan ücretin yasal dayanağı olmadığı gerekçesi ile rehberlerin imza kampanyası başlatmaları, bunu ödememek için çağrı yaptıkları platformlar var. Bu konuda neler yapacaksınız?

            Cevap   : Yukarıda birçok soruda konu ile ilgili yeterince Kanun ve Yönetmelik maddesini yazdık. Turist Rehberleri Birliği (TUREB), tıpkı odalar gibi kamu kurumu niteliğinde meslek üst kuruluşu olup, kendi yetkisinde olan Çalışma Kartı düzenlenmesi, hazırlanması ve basılmasından ücret alabilir (Yasanın 11. Maddesi 1. Fıkrası a) ve d) bentleri). Bu tür girişimleri başlatanların başka amaçları olabilir. Belki ileride seçimlerde ortaya çıkmadan adlarını duyurmak için popülist davranış göstermektedirler. Meslek kuruluşlarının yasal olarak Gelir-Gider kalemleri, asgari düzeyde çalışanı/(ları), yasal katılım gerektiren harcamaları için bile belli bir bütçeye ihtiyaç vardır. 3-4 yıllık geçmişi olan bu kurumların mülkleri, kira gelirleri, iş ortaklıkları olmadığı için yasalara dayanılarak alınan ücretlerden oluşan bir bütçe ile hizmet verilmektedir. Bu konu yöneticilerin kişisel istek ve davranışları ile alakalı değildir.Kampanya başlatan, çağrıda bulunanlar gelseler –ki bunun yolu da seçimlere katılıp yeterli oy almaktan geçer- mevcut durumda başka bir şey yapamazlar. Kampanya ve çağrılar hakaret, küfür içermediği, rehber kamuoyunu yanlış bilgilendirip galeyana getirmeyi amaçlamadığı, yasal sınırlar içinde olduğu sürece bunları demokratik bir tavır olarak değerlendiririz. Ancak, yasa dışı bir hal alması durumunda da gerekli yasal işlemleri başlatırız.

            

Soru   : Çalışma Kartı için hizmet ve belge düzenleme bedeli adı altında alınan ücreti taksitler halinde ödemek mümkün müdür?

            Cevap  : Hayır. Bu konuda büyük bir yazılım yapıyoruz. Gelecek yıldan itibaren odalarımızın bu konularla ilgili ofis içi personel yükünü ortadan kaldıracak, tamamen internet üzerinden başvuru yapılması ve bu esnada sanal pos cihazı ile ücretin ödenebilmesi üzerine bir yazılım. Bu gerçekleştiğinde taksitli ödeme imkânı banka ile anlaşılarak gündeme gelebilir. Ancak, şu an itibariyle bu mümkün değildir.