Hakkımızda

6326 sayılı Kanun ile 22 Haziran 2012 tarihinde kamu kurum niteliğini kazanmıştır. TUREB birlik üyesidir.

2016 Antalya Rehberler Odası Vizyon Belgesi

ARO Üyesi Meslektaşlarımıza Merhaba

Antalya Rehberler Odası başta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, özel kuruluşların ve STK’ların katılımıyla oluşturulacak ortak aklın AR – GE ve uygulama çalışmalarını somut, güncel ve bilimsel verilerle destekleyerek; küresel rekabet koşullarına uygun güçlü bir “TÜRKİYE” markasının yaratılmasını, marka değerinin oluşturulması, konumlandırılması ve geliştirilmesini sürdürülebilirlik ve devamlılık ilkeleri doğrultusunda elzem olarak kabul eder.

 

Antalya Rehberler Odası olarak ülke menfaatlerini öncelikli tutmak kaydıyla turizmin geliştirilmesi adına ulusal ve uluslararası tüm turizm paydaşlarıyla yasaların belirlediği çerçevede her türlü iş birliğine açık olduğunu beyan eder. Ülkemize gelen turist sayısı ile birlikte niteliğini artırmak  ARO’ nun başlıca hedefleri arasındadır.

Turist rehberliği mesleğinin tanınması, niteliğinin geliştirilmesi, kamuoyu nezdinde saygınlığının artırılması ve özendirilmesi; mesleki hakların geliştirilmesi, savunulması ve korunması ARO’nun kuruluş amaçları arasında önceliklidir.

Bu doğrultuda meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek düzenini, ahlâkını, saygınlığını; hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak; rehberlerin ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerekli tüm çalışmaları yürütür.

Rehberlik mesleğinin niteliğinin geliştirilmesi için turizm rehberliği eğitimi veren üniversitelerimizle ve ilgili tüm diğer eğitim kurumlarıyla etkin işbirliğine gitmek; turizm rehberliği eğitim kaynaklarının çeşitliliği ve kalitesini yükseltmek için ortak çalışma ve araştırmalar yapmak ARO’nun başlıca sorumlulukları arasındadır.

ARO insan hakları, evrensel değerler, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne inanır. Bu ilkelerin süzgecinden geçmiş toplumsal talepleri savunmanın, ulusal menfaatlerimiz doğrultusunda birlikte yaşamanın temel koşulları arasında görür.

ARO ülkemizde ve dünyada barışın ve adaletin tesis edilmesi, geliştirilmesi ve pekiştirilmesinde bir sivil toplum kuruluşu olarak üzerine düşen sorumluluğun bilincindedir. Topluma karşı olan sorumluluğu doğrultusunda ilgili tüm diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde, toplumun hakları ve refahına, toplum bilincine katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesini zorunlu görür.

ARO doğa hakkını savunan çevreci bir tutumun tüm canlılar ve sürdürülebilir bir turizm açısından hayati öneminin bilincindedir.

ARO, gerçekleştireceği sosyal sorumluluk projeleriyle birlikte yürüteceği rehberlik mesleğinin tanıtılması ve kamuoyu nezdinde saygınlığının artırılması çalışmaları sayesinde, geniş toplum kesimlerinin desteğini alarak kamuoyu oluşturmayı mesleki haklarını etkili bir şekilde savunulması açısından önemli görür.

Turist rehberleri olarak bizler, kültürlerin ve kadim değerlerin harman olduğu Anadolu’nun tüm renklerine aşığız. Dünyada eşi olmayan bu tarihsel derinlik ve kültürel zenginliğe olan hayranlığımızı ve tutkuyla bağlılığımızı, Anadolu’nun tüm soyut ve somut kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için gerekli olan tüm çalışmalarda inisiyatif alacağımızı beyan ederiz. ARO sahip olduğumuz tüm tarihi ve kültürel değerlerimizi eşit ölçüde benimser ve saygı duyar.

 

6326 sayılı yasa gereği aşağıdaki görevleri üstlenir,

 

Ülkemizin tarihi, kültürel, toplumsal ve doğal değerleri ile birlikte turizm sektörümüzün hedef kitlesini en yakından tanıyan meslek grubu turist rehberleridir.

Antalya Rehberler Odası üyelerini ilgilendiren konularda üyelerin görüşünün alınması, bu görüşler doğrultusunda çoğunluğun düşünce ve görüşlerinin belirlenmesi,

Antalya Rehberler Odasının yürüttüğü çalışmaların ortak amaca ulaşacak şekilde tasarlanıp mesleğin gelişmesinin sağlanması,

Antalya Rehberler Odası mensuplarının genel menfaatlerinin ve mesleğin ahlak, düzen ve geleneklerinin korunması,

Antalya Rehberler Odası mensuplarını birbirine tanıtmak suretiyle mesleki bağın kuvvetlendirilmesi,

Turizm ile ilgili kanunların ülkemizin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde geliştirilmesi ve yürütülmesi yolunda gerekli açıklamalarda, yayınlarda bulunulması; gerektiği takdirde ön tasarılar hazırlanması,

Antalya Rehberler Odasını ilgilendiren konularda görüşünün yetkili mercilere iletilmesi,

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı, turizmle ilgili mercileri ve Antalya Rehberler Odasını ilgilendiren mesleki konular hakkında görüş ve düşüncelerinin rapor halinde bildirilmesi,

Turist rehberlerinin mesleki gelişimlerini teşvik edecek ve sağlayacak her türlü çalışmanın yapılması,

Kanunların turist rehberlerine tanıdığı hakların ve yüklediği sorumlulukların tam ve haysiyetli bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması,

Antalya Rehberler Odası mensuplarının ilmi ve mesleki seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla yayınlar çıkarılması, konferanslar düzenlenmesi, telif ve tercüme eserlerin meydana getirilmesinin teşvik edilmesi,

Turizmle ilgili tüm kurul ve kurumlarla temas halinde bulunulması,

Uyulması zorunlu mesleki kuralların tespit ve tavsiye edilmesi,

Kanunlarla verilen diğer yetkilerin kullanılması.

Nasıl yardımcı olabiliriz?

Her türlü soru, görüş ve önerileriniz için lütfen bize ulaşın

Rehber talebiniz mi var?