Sözleşme Örneği
Rehber-Acente Hizmet Sözleşmesi

  1. Sözleşmenin Tarafları: 

    ACENTE ADI:
    TÜRSAB İşletme  Belge No : 

Vergi No :
Tebligat Adresi : 
Telefon No : 
*Kamu yararına yapılacak turlarda ilgili kurumun ismi:

*İlgili Kurum Yetkilisi  Adı Soyadı:                                                *İmza:
REHBER 
Adı, Soyadı : 
T.C. Kimlik No : 
Ruhsatname No : 

Oda Sicil No :
Çalışma Kartı No/Ülkesel/Bölgesel : 
Dili/Dilleri : 
Tebligat  Adresi : 
Ev ve Mobil Tel No. : 
E-posta : 

Hesap/IBAN No:

 

2- Rehberlik Hizmeti Verilecek Tur 
Turun Başlangıç ve Bitiş Tarihi :                                         Tur Güzergahı :
Turist Sayısı :                                                                          Grup Milliyeti :

 Acentenin Taahhüt Ettiği Dil ve Çalışma Kartında Yazılı Dil/ler:


Tur Programı* : 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

*Taraflarca imzalanıp kaşelenmesi koşuluyla tur programı sözleşmeye eklenebilir. 

 

3- Uzlaşılan Rehberlik Hizmeti Ücreti** 

Hizmet Adet
Transfer 
Gece turu 
Günlük tur 
Paket tur 
Toplam 
Toplam Rehberlik Ücreti: …………………………….. 
** Rehber, turu gerçekleştiren acentede bordrolu çalışan ise, maaş bordrosunun şirket kaşeli fotokopisinin, çalışma saatlerinin veya aylık ücret hesap pusulasının aslının ibraz edilmesi halinde bu bölüm doldurulmayacaktır. 
** Rehber, turu gerçekleştiren acentenin sahibi/ortağı ise, ortaklık durumunu gösteren ticaret sicil gazetesinin fotokopisinin ibraz edilmesi halinde bu bölüm doldurulmayacaktır. 

 

4- Ödeme Şekli: 
□ Banka Havalesi/EFT
□ Tur Başlangıcında Nakden Ödenmiştir
□ Tur Bitiminde Nakden Ödenecektir

5- Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümleri: 
İşbu Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi, 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun 6/3 maddesi ile Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği’nin 38/4 maddesi uyarınca, Rehberler Birliği tarafından resmi internet sitesinde (www.tureb.org.tr) halen yayımlanan “Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümlerine bağlı kalmak kaydı ile tanzim edilmiştir. Taraflar, işbu sözleşme ile birlikte “Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümlerine de uyacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

Acente iş bu sözleşme ile birlikte tura katılanların işletme, mağaza, satış yerleri, yöresel ürün satış noktaları vb. gibi yerlere yönlendirilmesi konusunda turist grubunun bilgilendirildiğini, bu konuda gerekli onayların acente tarafından alındığı ve/veya tur öncesinde alınacağını kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

6- Fesih/İhbar Süresi: 
Taraflar, rehberlik hizmetinin başlayacağı tarihten en az ………… gün önce yazılı olarak bildirmek ve “Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümlerine bağlı kalmak kaydı ile işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilirler. 


7- İşbu Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi 3 nüsha halinde …./…./….. tarihinde imzalanmış olup, damga vergisi Acente tarafından ödenecektir. ACENTE YETKİLİSİ***                                                                                                                 REHBER 

Adı Soyadı:                                                                                                                   Adı Soyadı / İmza
Unvanı/Görevi:
Kaşe ve imza:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


*** Acente yetkilisinin Acente adına imza atma yetkisi olması gerekmektedir. İmza sirkülerinin gösterilmesi veya sirkülerin bir nüshasının sözleşmeye eklenmesi tavsiye edilir.