Sözleşme Örneği

Rehber-Acente Hizmet Sözleşmesi

1.       Sözleşmenin Tarafları: 

ACENTE ADI:
TÜRSAB İşletme  Belge No : 

Vergi No :
Tebligat Adresi : 
Telefon No : 
*Kamu yararına yapılacak turlarda ilgili kurumun ismi:

*İlgili Kurum Yetkilisi  Adı Soyadı:                                                *İmza:
REHBER 
Adı, Soyadı : 
T.C. Kimlik No : 
Ruhsatname No : 

Oda Sicil No :
Çalışma Kartı No/Ülkesel/Bölgesel : 
Dili/Dilleri : 
Tebligat  Adresi : 
Ev ve Mobil Tel No. : 
E-posta : 
Hesap/İban No:

 

2- Rehberlik Hizmeti Verilecek Tur 
Turun Başlangıç ve Bitiş Tarihi :                                         Tur Güzergahı :
Turist Sayısı :                                                                          Grup Milliyeti :

 Acentanın  Taahhüt Ettiği Dil ve Çalışma Kartında Yazılı Dil/ler:


Tur Programı* : 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

*Taraflarca imzalanıp kaşelenmesi koşuluyla tur programı sözleşmeye eklenebilir. 

 

3- Uzlaşılan Rehberlik Hizmeti Ücreti** 

Hizmet Adet
Transfer 
Gece turu 
Günlük tur 
Paket tur 
Toplam 
Toplam Rehberlik Ücreti: …………………………….. 
** Rehber, turu gerçekleştiren acentede bordrolu çalışan ise, maaş bordrosunun şirket kaşeli fotokopisinin, çalışma saatlerinin veya aylık ücret hesap pusulasının aslının ibraz edilmesi halinde bu bölüm doldurulmayacaktır. 
** Rehber, turu gerçekleştiren acentenin sahibi/ortağı ise, ortaklık durumunu gösteren ticaret sicil gazetesinin fotokopisinin ibraz edilmesi halinde bu bölüm doldurulmayacaktır. 

 

4- Ödeme Şekli: 
□ Banka Havalesi/EFT
□ Nakten 

5- Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümleri: 
İşbu Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi, 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun 6/3 maddesi ile Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği’nin 38/4 maddesi uyarınca, Rehberler Birliği tarafından resmi internet sitesinde (www.tureb.org.tr) halen yayımlanan “Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümlerine bağlı kalmak kaydı ile tanzim edilmiştir. Taraflar, işbu sözleşme ile birlikte “Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümlerine de uyacaklarını kabul ve taahhüt ederler. 

6- Fesih/İhbar Süresi: 
Taraflar, rehberlik hizmetinin başlayacağı tarihten en az ………… gün önce yazılı olarak bildirmek ve “Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümlerine bağlı kalmak kaydı ile işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilirler. 

7- İşbu Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi 3 nüsha halinde …./…./….. tarihinde imzalanmış olup, damga vergisi Acente tarafından ödenecektir. 

ACENTE YETKİLİSİ***                                                                                                  REHBER 

Adı Soyadı:                                                                                                                   Adı Soyadı / İmza
Unvanı/Görevi:
Kaşe ve imza:                                                                                                                                                                                                                                                                                  

*** Acente yetkilisinin Acente adına imza atma yetkisi olması gerekmektedir. İmza sirkülerinin gösterilmesi veya sirkülerin bir nüshasının sözleşmeye eklenmesi tavsiye edilir.