Önemli Duyuru

Bildiğiniz üzere 6326 sayılı Kanun gereği; Kültür ve Turizm Bakanlığı Makamının 08.06.2015 tarih ve 6 sayılı olurları ile belirlenen 3090 TL taban maaş uygulaması Temmuz 2015 döneminden itibaren uygulanmaya başlamıştır. Bu durum TÜRSAB tarafından mahkemeye taşınmıştır.

ÖNEMLİ DUYURU

Bildi?iniz üzere 6326 sayyly Kanun gere?i; Kültür ve Turizm Bakanly?y Makamynyn 08.06.2015 tarih ve 6 sayyly olurlary ile belirlenen 3090 TL taban maa? uygulamasy Temmuz 2015 döneminden itibaren uygulanmaya ba?lamy?tyr. Bu durum TÜRSAB tarafyndan mahkemeye ta?ynmy?tyr.

Mahkemece yapylan inceleme sonucunda turist rehberlerine ödenen aylyk taban ücretin;

-Bakanlyk tarafyndan aylyk olarak belirlenmesinin Anayasa ve Kanunlara aykyrylyk te?kil etti?i,

-Ydarece taban ücretin belirlenemeyece?i,

-Ücretin fahi? tutarda belirlendi?i,

-Di?er hiçbir meslek kurulu?unca bu tür bir uygulamanyn olmady?y,

-Ücret belirlenirken taraflaryn sözle?me serbestli?i içinde hareket etmesi gerekti?i gibi gerekçelerle turist rehberlerine uygulanan aylyk taban ücreti belirlenmesine yönelik Bakanly?yn 08.06.2015 tarihli olurunun yürütmesi durdurulmu?tur.

Dany?tay 8. Daire tarafyndan alynan karar 3 evet,2 hayyr ?eklinde alynmy?tyr. Hayyr oyu vererek davanyn reddini isteyen hakimler ilgili kanun ve yönetmeli?i ortaya koyarak haklyly?ymyzy göstermi?lerdir. Alynan bu karar 2015 yylyny ilgilendirmektedir. 2016 yyly için TÜRSAB bu karary göstererek emsal bir karar aldyrma pe?indedir.

Ancak 6326 sayyly meslek kanunun yönetmeli?inin 36. Maddesi turist rehberlerine uygulanan ücret tarifelerini; “Taban ücret tarifesi birlikler ile TURSAB’yn görü?leri alynarak Bakanlyk tarafyndan net ücret üzerinden belirlenir. Taban ücretleri tur, paket tur, gece turu ve transfer olarak günlük ve aylyk taban ücreti üzerinden belirlenir.” ?eklinde açyklamy?tyr.

Sonuç olarak dava; Turist Rehberleri Birli?i hukuk mü?avirli?i tarafyndan takip edildi?i, gerekli görülmesi durumunda kar?y dava açylaca?yny siz de?erli üyelerimizin bilgilerine sunaryz.

Konuyla ilgili geli?me oldukça sizleri bilgilendirece?iz. Sosyal medyada ortaya çykan haberler sonucu kafalar kary?my?tyr. Birçok meslekta?ymyz haberi do?ru ?ekilde anlayamamy?tyr. 2016 yylynda belirlenen 3260 TL maa? herhangi bir mahkeme karary çykmady?y sürece geçerlidir.Bir cevap yazın