Rehber – Acenta Sözleşmesi

2. Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi

Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi, imzalanacak olan sözleşmedir. 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun 6/3 maddesi ile Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği’nin 36/2 maddesi uyarınca, Rehberler Birliği tarafından resmi internet sitesinde (www.tureb.org.tr) yayımlanan “Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümler”ine bağlı kalmak kaydı ile tanzim edilmiştir.

Taraflar, bu sözleşme ile birlikte  “Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümlerine de uyacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

Rehberlik hizmeti veren rehber, turu gerçekleştiren acentede bordrolu ise veya acentenin sahibi ise ne yapması gerektiği de aşağıdaki sözleşme örneğinde yer almaktadır.

Rehber-Acente Hizmet Sözleşmesi

1.       Sözleşmenin Tarafları: 

ACENTE ADI:
TÜRSAB İşletme  Belge No : 
Adresi : 
Telefon No : 

REHBER 
Adı, Soyadı : 
T.C. Kimlik No : 
Ruhsatname No : Oda Sicil No :
Çalışma Kartı No/Ülkesel/Bölgesel : 
Dili/Dilleri : 
İkametgah Adresi : 
Ev ve Mobil Tel No. : 
E-posta : 
Hesap/İban No:
 2- Rehberlik Hizmeti Verilecek Tur 
Turun Başlangıç ve Bitiş Tarihi : 
Kişi Sayısı :  Acentanın  Taahhüt Ettiği Dil ve Çalışma Kartında Yazılı Dil/ler:
Tur Programı* : 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

*Taraflarca imzalanıp kaşelenmesi koşuluyla tur programı sözleşmeye eklenebilir. 
3- Uzlaşılan Rehberlik Hizmeti Ücreti** 

Hizmet Adet
Transfer 
Gece turu 
Günlük tur 
Paket tur 
Toplam 
Toplam Rehberlik Ücreti: …………………………….. 
** Rehber, turu gerçekleştiren acentede bordrolu çalışan ise, maaş bordrosunun şirket kaşeli fotokopisinin veya aylık ücret hesap pusulasının aslının ibraz edilmesi halinde bu bölüm doldurulmayacaktır. 
** Rehber, turu gerçekleştiren acentenin sahibi/ortağı ise, ortaklık durumunu gösteren ticaret sicil gazetesinin fotokopisinin ibraz edilmesi halinde bu bölüm doldurulmayacaktır. 
4- Ödeme Şekli: 
□ Banka Havalesi/EFT
□ Nakten 
5- Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümleri: 
İşbu Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi, 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun 6/3 maddesi ile Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği’nin 38/4 maddesi uyarınca, Rehberler Birliği tarafından resmi internet sitesinde (www.tureb.org.tr) halen yayımlanan “Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümlerine bağlı kalmak kaydı ile tanzim edilmiştir. Taraflar, işbu sözleşme ile birlikte “Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümlerine de uyacaklarını kabul ve taahhüt ederler. 
6- Fesih/İhbar Süresi: 
Taraflar, rehberlik hizmetinin başlayacağı tarihten en az ………… gün önce yazılı olarak bildirmek ve “Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümlerine bağlı kalmak kaydı ile işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilirler. 

7- İşbu Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi 3 nüsha halinde …./…./….. tarihinde imzalanmış olup, damga vergisi Acente tarafından ödenecektir. ACENTE YETKİLİSİ***                                                                                                                 REHBER 

Adı Soyadı: Adı Soyadı: 
Unvan/Görevi: İmza: 
Kaşe ve imza: 


*** Acente yetkilisinin Acente adına imza atma yetkisi olması gerekmektedir. İmza sirkülerinin gösterilmesi veya sirkülerin bir nüshasının sözleşmeye eklenmesi tavsiye edilir. 

http://tureb.org.tr/Uploads/Files/Page/64/Rehber%20-%20Acente%20Hizmet%20S%C3%B6zle%C5%9Fmesi.docx