Rehber-Acente Hizmet Sözleşmesi Örneği

https://www.tureb.org.tr/CmsFiles/HtmlSayfa/Dosya/16/20240605163053212_rehber_-_acente_hizmet_so%CC%88zles%CC%A7mesi-1.docx

Rehber-Acente Hizmet Sözleşmesi

  1. Sözleşmenin Tarafları:ACENTE ADI:
    TÜRSAB İşletme  Belge No :

Vergi No :
Tebligat Adresi :
Telefon No :
*Kamu yararına yapılacak turlarda ilgili kurumun ismi:

*İlgili Kurum Yetkilisi  Adı Soyadı:                                                *İmza:
REHBER
Adı, Soyadı :
T.C. Kimlik No :
Ruhsatname No : 

Oda Sicil No :
Çalışma Kartı No/Ülkesel/Bölgesel :
Dili/Dilleri :
Tebligat  Adresi :
Ev ve Mobil Tel No. :
E-posta : 

Hesap/IBAN No:

 

2- Rehberlik Hizmeti Verilecek Tur
Turun Başlangıç ve Bitiş Tarihi :                                         Tur Güzergahı :
Turist Sayısı :                                                                          Grup Milliyeti :

 Acentenin Taahhüt Ettiği Dil ve Çalışma Kartında Yazılı Dil/ler:


Tur Programı* :
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

*Taraflarca imzalanıp kaşelenmesi koşuluyla tur programı sözleşmeye eklenebilir.

 

3- Uzlaşılan Rehberlik Hizmeti Ücreti**

Hizmet Adet
Transfer
Gece turu
Günlük tur
Paket tur 
Toplam
Toplam Rehberlik Ücreti: ……………………………..
** Rehber, turu gerçekleştiren acentede bordrolu çalışan ise, maaş bordrosunun şirket kaşeli fotokopisinin, çalışma saatlerinin veya aylık ücret hesap pusulasının aslının ibraz edilmesi halinde bu bölüm doldurulmayacaktır.
** Rehber, turu gerçekleştiren acentenin sahibi/ortağı ise, ortaklık durumunu gösteren ticaret sicil gazetesinin fotokopisinin ibraz edilmesi halinde bu bölüm doldurulmayacaktır.

4- Ödeme Şekli:
□ Banka Havalesi/EFT
□ Tur Başlangıcında Nakden Ödenmiştir
□ Tur Bitiminde Nakden Ödenecektir

5- Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümleri:
İşbu Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi, 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun 6/3 maddesi ile Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği’nin 38/4 maddesi uyarınca, Rehberler Birliği tarafından resmi internet sitesinde (www.tureb.org.tr) halen yayımlanan “Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümlerine bağlı kalmak kaydı ile tanzim edilmiştir. Taraflar, işbu sözleşme ile birlikte “Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümlerine de uyacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

Acente iş bu sözleşme ile birlikte tura katılanların işletme, mağaza, satış yerleri, yöresel ürün satış noktaları vb. gibi yerlere yönlendirilmesi konusunda turist grubunun bilgilendirildiğini, bu konuda gerekli onayların acente tarafından alındığı ve/veya tur öncesinde alınacağını kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

6- Fesih/İhbar Süresi:
Taraflar, rehberlik hizmetinin başlayacağı tarihten en az ………… gün önce yazılı olarak bildirmek ve “Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümlerine bağlı kalmak kaydı ile işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilirler.

7- İşbu Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi 3 nüsha halinde …./…./….. tarihinde imzalanmış olup, damga vergisi Acente tarafından ödenecektir.

ACENTE YETKİLİSİ***                                                                                                                 REHBER

Adı Soyadı:                                                                                                                   Adı Soyadı / İmza
Unvanı/Görevi:
Kaşe ve imza:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

*** Acente yetkilisinin Acente adına imza atma yetkisi olması gerekmektedir. İmza sirkülerinin gösterilmesi veya sirkülerin bir nüshasının sözleşmeye eklenmesi tavsiye edilir.

Rehber Acente Hizmet Sözleşmesi Örneği

 

…../…../…..

MÜŞTERİ-REHBER HİZMET SÖZLEŞMESİ

(Customer-Tourist Guide Contract)

 

REHBER/TOURIST GUIDE

 Adı, Soyadı (Name, Surname)                      :

Ruhsatname No : (Licence nr)                       :

Çalışma Kartı No. (Employment card no.)    :

Mobil Tel No  (Mobile phone number)          :

E-posta (E-mail)                                             :

 Gezinin Başlangıç ve Bitiş Tarihi (Date/s)    :

Kişi Sayısı (Number of guests)                      :

Müşteri Milliyeti (Nationality)                      :

Talep Edilen Dil/Diller (Language/s)             :

Ücret   (Fee)                                                   :

Gezi Programı (Programme)                          :

 Konu: Rehber tarafından gezi programına uyulacak ve Müşteri tarafından da işbu sözleşmede belirlenen ücret Rehber’e ödenecektir.

 (Subject: The tourist guide will give his/her guiding services as written in the programme, and the customer will pay the written amount of fee to the tourist guide.)

MÜŞTERİ (Customer)                                                         REHBER (Tourist Guide)

Adı Soyadı (Name, Surname):                                              Adı Soyadı (Name, Surname):

İmza (Signature)                                                                   İmza (Signature):