Genel Bilgiler

Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

MÜZE VE ÖRENYERLERİNE GİRİŞLERDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

Kapsam

Madde 1- Bu yönerge, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerinin ziyaret usul ve esasları ile bilet ve Müzekart fiyatlarını düzenlemektedir.

Bilet Fiyatları

Madde 2- Müze ve ören yerleri giriş bileti fiyatları ekli listede gösterilmiştir.

Ücretsiz Ziyaret Hakları

Madde 3- Aşağıda belirtilenler müze ve örenyerlerine kimlik göstermek suretiyle ücretsiz girerler.

3.1- 18 yaş ve altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar ile bu yaş grubundaki öğrenci gruplarına refakat eden öğretmenler,

3.2- 65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

3.3- Gaziler, şehit ve gazilerin eş ve çocukları,

3.4- T.C. vatandaşı engelliler ile bir refakatçisi,

3.5- Er ve erbaşlar,

3.6- ICOM, ICOMOS ve UNESCO kartı sahipleri,

3.7- Basın kimlik kartı sahipleri,

3.8- Seyahat Acentesi sahip veya sorumlu müdürleri

3.9- Kültür ve Turizm Bakanlığı kokardını haiz profesyonel turist rehberleri,

3.10- Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile refakatindeki eş ve çocukları,

3.11- 0-12  yaş arası yabancı uyruklu çocuklar ile

3.12- Hayatboyu Öğrenme Programı çerçevesinde Comenius Okul Ortaklıkları ile Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamındaki öğrenci gruplarının Bakanlığımıza bağlı müze ve örenyerlerini ziyaretlerinde ülkemizdeki muhatapları tarafından sözleşmelerini ibraz etmeleri kaydıyla ilgili müze müdürlüklerince ücretsiz giriş olanağı sağlanacaktır.


Madde 4- Aşağıda belirtilen grupların ücretsiz ziyaretleri Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden temin edilecek izin belgesi ile gerçekleştirilir.          

4.1- Kamu kurum ve kuruluşlarının davetlisi olarak ülkemizde bulunan yabancı resmi konuklar ve refakatçileri,

4.2- Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Tanıtma Müşavirlik ve Ataşeliklerince ağırlanan konuk ve heyetler ile refakatçileri,

4.3- Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği tarafından bildirilen yabancı tur operatörleri ve yabancı info grupları,


Müzekart

Madde 5-

5.1- Müzekart, müze ve örenyerlerinde ayrıca ücretlendirilen bölümler hariç olmak üzere tüm müze ve örenyerlerinde bir yıl boyunca geçerli olup yalnızca Türk vatandaşları tarafından kullanılabilir.

5.2- Ülkemizde bulunan yüksek öğrenim kurumlarında önlisans, lisans veya yüksek lisans programlarına devam eden yabancı öğrenciler ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan ve Yüksek Öğretim Kuruluna bağlı üniversitelerde öğrenim gören Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere Üniversite kimliği ibrazı şartı ile Müzekart düzenlenebilir.

5.3- Türkiye’de bulunan yabancı misyon şeflikleri ile temsilciliklerinde görev yapan diplomatik statüdeki kişiler ile birinci derecedeki yakınlarına Müzekart Merkez Ofisi tarafından Müzekart düzenlenebilir.

Müzekart Fiyatları

Madde 6- Müzekart’ın fiyatı 20 TL’dir. Belirtilen tarife öğretmenler ile 18 yaş üzerindeki öğrenciler için % 50 indirimli uygulanır. 3 üncü madde kapsamında yer alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 5 TL karşılığında Müzekart alabilirler. Toplu Müzekart alımlarında indirim uygulanabilir. İndirim uygulanacak Müzekart alım miktarı ile indirim oranları Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.

Müze ve Örenyeri Ziyareti Esnasında Uygulanacak Esaslar

Madde 7- Müze ve örenyeri girişlerinde, kullanılan biletler gezi süresince saklanır ve kontrollerde gösterilir.

Madde 8- Ücretsiz girişlerde ziyaretçiler kimliklerini, yönergenin 4 üncü maddesi kapsamındaki ziyaretçiler ise ücretsiz ziyaret izin belgelerini ibraz ederler.

Madde 9- Geçici Müzekart, resmi kimlik kartı ile geçerlidir.

Madde 10- Müze ve örenyeri personeli gerekli gördüğü hallerde Müzekart sahiplerinden, kimlik ibraz etmelerini isteyebilir. Müzekartın sahibi dışında kullanımı halinde karta el konulur. Kart sahibi ve kartı kullanana tekrar Müzekart düzenlenmez.

Madde 11- Düzenlenecek toplu ziyaretlerde, düzenleyen kurumlarca Müze Müdürlüklerine önceden bilgi verilir. Öğrenci grupları ziyaretlerini ilgili Müze Müdürlüklerinden alacakları randevu çerçevesinde gerçekleştirirler. 

Madde 12- Topkapı Sarayı Müzesi, Galata Mevlevihanesi Müzesi, İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ve Yıldız Sarayı Müzesi ile bağlı birimleri Salı günü;

Hisarlar Müzesi ile bağlı birimleri, İstanbul Ayasofya Müzesine bağlı Kariye Müzesi ve Fethiye Müzesi Çarşamba günü ziyarete kapalıdır.

Diğer müzeler ise Pazartesi ziyarete kapalıdır.

Madde 13- Müze ve örenyerleri; kapalı oldukları günler ve mesai saatleri dışında, Müze Müdürlüğü’nün uygun görüşü alınmak kaydıyla ziyaretçi gruplarının en az 50 kişi olması halinde çift bilet tarifesi uygulanarak ziyarete açılabilir.  Bu sayıya, gruba eşlik eden ve ücretsiz ziyaret olanağına sahip kişiler dahil edilmeyecektir. Grup ziyaretlerinde ziyaretçi sayısının 300 ve üzerinde olması halinde tek bilet tarifesi uygulanacaktır.

Madde 14- Müze ve örenyerleri dini bayramların birinci günü saat 13.00’a kadar kapalıdır.

Madde 15- Bu yönergede yer almayan hususlar ile yer alan hususlara ilişkin istisnai uygulamalar Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.                                                       


    
Ek:Giriş Ücretleri