Taşeron Şirketler Hakkında

Mesleğimizin icrasını taşeron firmalar, aracı kurumlar, simsarlar ve özel istihdam bürolarının yapmış olduğu faaliyetler neticesinde yerine getirmenin…

Tüm turizm camiasy ve rehber kamuoyuna;

Mesle?imizin icrasyny ta?eron firmalar, aracy kurumlar, simsarlar ve özel istihdam bürolarynyn yapmy? oldu?u faaliyetler neticesinde yerine getirmenin; hukuken ve meslek etik ilkeleri açysyndan kabul edilemez oldu?unu bildirmekle beraber bu kabil olu?umlarda çaly?manyn rehberlerimiz açysyndan cezai i?lem gerektirdi?ini duyurmak isteriz. 

Aracy ile yapylmy? olan sözle?meler yok hükmünde sayylaca?y gibi, sonuç olarak da hem rehbere, hem acenteye müeyyide uygulanabilecektir.
Ayryca bu kabil fiiller disiplin kovu?turmasy gerektirmektedir. Konu tüm meslekta?larymyzy ba?lady?yndan dolayy, ulusal ölçekte de birli?imiz tarafyndan de?erlendirilip yayynlanan genelge a?a?yda bilginize sunulmu?tur.

Ylgili yazy a?a?yda bilgilerinize sunulmu?tur.
Birli?imizin 2016/03/410 sayy ve 18.03.2016 tarihli yazysy:
Son zamanlarda odalara ve birli?imize ula?an bilgilerde rehberlerin aracy kurum, simsar, özel istihdam bürolary veya ajanslar ile sözle?me yaptyklary belirtilmektedir.

Bilindi?i üzere , Turist Rehberi 6326 Sayyly Kanun’un tanymlar ba?lykly 2. Maddesinin birinci fykrasynyn (h) bendinde; “ Bu kanun hükümleri uyarynca mesle?e kabul edilerek turist rehberli?i hizmetini sunma ve yetkisine sahip olan GERÇEK KY?Y” olarak tanymlanmaktadyr.
Yine Kanun’un 7. Maddesinde “ Turist rehberli?i hizmetleri sadece turist rehberleri tarafyndan sunulur” denilerek, bu hizmetin ticari bir mal gibi ?irket tarafyndan satyn alynyp, ba?ka bir ?irketin faydalanmasynyn yolu kapanmy?tyr.

Kanunun bu amir hükmü uyarynca rehberlik hizmeti ancak ve ancak mesle?e kabul edilmi? turist rehberi ruhsatnamesine ve çaly?ma kartyna sahip gerçek ki?iler tarafyndan sunulabilir. Bu ?irket bir seyahat acentasyna rehberlik hizmeti satamaz.
Bu nedenle; tura çykan rehberin fiilen turunu icra etti?i acentanyn ya bordrolu çaly?any olmasy ya da fiilen turunu icra etti?i acenta ile imza etmi? oldu?u rehberlik sözle?mesi ile serbest meslek statüsünde bu acentaya hizmetini satyyor olmasy ?arttyr.

Ayryca Meslek Yönetmeli?inin sözle?me yapma zorunlulu?u ba?lykly 38 inci maddesinin 1 inci fykrasynda “Turist rehberlerinin tur için belirlenen ücreti ihtiva eden yazyly turist rehberli?i sözle?mesi yapmalary zorunludur. Sözle?me seyahat acentasy ile turist rehberi arasynda veya do?rudan turist rehberi ile turist/turistler arasynda hizmet vermeye ba?lamadan önce yapylyr” denilmektedir.

Ancak yukaryda da belirtildi?i gibi aracy kurum, simsar, özel istihdam bürolary veya ajanslaryn yasal mevzuaty delerek uyulmasy zorunlu taban ücretin altynda hizmet almanyn arayy?y içinde “Rehber Kiralama Sözle?mesi” yaparak açykça kanuna aykyry bir yöntem uygulanmakta olduklary bazy meslekta?larymyzyn da bu kanunsuzlu?a alet olduklary ve Meslek Etik ilkelerine aykyry hareket ettikleri anla?ylmaktadyr.

Meslek Kanunu ve kanun kapsamynda hazyrlanan meslek yönetmeli?i gere?ince; suç sayylan bu uygulamanyn içinde olan rehberlerin Meslek Etik Ylkelerine aykyry olarak ayny yyl içinde bu suçu iki kez i?lendi?inin tespit edilmesi halinde mevzuat gere?ince disiplin kuruluna sevk edilerek bir aydan bir yyla kadar meslekten geçici men cezasy ile cezalandyrylacaklary hususunun üyelerinize duyurulmasy gere?ini rica ederim.

TUREB Yönetim KuruluBir cevap yazın